Προδιαγραφές συμμετοχής

Mέχρι 10 φωτογραφίες - κάθε αρχείο να μην ξεπερνάει τα 2Mb (αρχεία jpg, RGB).
Οι φωτογραφίες μπορούν να συνοδεύονται από επεξηγηματικό κείμενο 100 λέξεων.
Τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών μπορούν να αποστέλλονται στο:
To συνολικό μέγεθος κάθε mail να μην ξεπερνάει τα 10 Mb.

Copyright

Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους φωτογράφους. Το περιοδικό είναι ένα secure pdf, χαμηλής ανάλυσης, το οποίο δεν επιτρέπει τη σωστή αναπαραγωγή των φωτογραφιών σε άλλη μορφή.

Περιοδικότητα

Πέντε με έξι τεύχη τον χρόνο.

Στόχοι

Η προσπάθεια αυτή δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι στόχοι του είναι:

Να υπάρχει ενημέρωση για το τι κάνουν άλλοι φωτογράφοι -τώρα- και όχι μόνο όταν και αν ολοκληρώσουν το έργο τους.
Να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των φωτογράφων και των φωτογραφιών τους.
Να λειτουργεί ως ένα σημείο αναφοράς της φωτογραφικής δημιουργίας.

Specifications

Maximum of 10 photos, in jpg files no larger than 2Mb, RGB.
An explanatory text of 100 words can be submitted, if necessary.
Digital files should be sent to:
The total size of each e-mail should not exceed 10mb.

Copyright

The copyright of the photographs belongs to the photographers. The magazine is a low resolution (screen) secure pdf file. These files cannot be decently reproduced in any other form.

Circulation frequency

Five to six issues per year.

Goals

Wip is a non-profit magazine. Some of its goals are:

To inform viewers about photographers’ work – now – and not wait until the work is completed.
To encourage dynamic communication and interaction among photographers.
To have wip serve as a live mirror of the photographic creation.